Εκτός αν πρσδιορίζεται διαφορετικά, όλο το δημοσιευόμενο περιεχόμενο στην ιστοσελίδα centrerepsy.gr διέπεται από τη διεθνή νομοθεσία περί copywright και πνευματικής ιδιοκτησίας. Κάθε αναπαραγωγή, τροποποίηση, δημοσίευση ή προσαρμογή του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου της ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως μέσου ή διαδικασίας, απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη έγκριση.